20151222

Anmò Natal - (Nuovamente Natale)
De chi e quater di, l’è scià, anca quest’ann,
per tanti l’è festa, per alter un dagn
i fioeu che trimpila, tanta gent cul magun
chi a cumprà fa la fila e chi che dorma in staziun.

.
Gh’emm la smania de curr, a cumprà un quai “bambin,”
de mett dent in del sacc e fal pasà pel camin,
perché… tant, quel fagott, ch’è tra la in d’un cantun,
se l’è minga di nost,… al sarà un quai barbun.

.
Ma quand suna i campan, che ma ciamen a mèsa,
a sa invium de curza “Sù sù dai,…fèmm in prèsa”
ch’è nasuù ul bambinell, nemm in gesa a pregà,
fa nagott se gh’è gent che g’ha minga na cà.

.
E per strada de augùri, sa na spreca un batel
cume se, tùti i gent, sien cumpagn d’en fradell
ma dumà pe ’n quai dì, perché dopu ul trentùn
ognùn pàsa via drizz e al cugnuss pù nisùn.

.
O signur, o por gent, cume sèmm finii in bass,
tant san tùtt che la mort…la fa minga frecass,
dent in cà tutt va ben, quand la panza l’è piena…
ma…podi div una roba?… a ma fii propi pena…

.
D’altrà part a l’è inscì, che funziona stu mund,
ul sincer e ul canaja tropp ispess sa scunfund,
ma a la fin vùn, anmò “decid”, e mi foo ‘l tifo per lù,
perché, al sappia ciapai a pesciat in del cù…
.

.
da Graziano Castoldi - (Como)

.

Nessun commento: